Chi phí thiết kế được xác định theo công thức sau: Ctk=Ssxd x Nt x K  Trong đó: – Ctk : Chi phí thiết kế – Ssxd : Tổng diện tích sàn xây dựng – Nt : Đơn giá thiết kế – K : Hệ số điều chỉnh đơn giá Bảng đơn giá thiết kế TT Nội dung công việc […]